Figures

Tel Aviv Office MarketView Q4 2021 (in Hebrew)

מאי 11, 2023

מחפש קובץ PDF של תוכן זה?

•בשוק המשרדים, ערי המעגל הראשון הובילו עליות בדמי השכירות ברבעון:

ת"א ב-13%, הרצליה ב-6% ור"ג ב-5%.

•ירידה נרשמה בשיעורי התשואה הרבעוני והשנתי בשווקי המשרדים והלוגיסטיקה.

•ענף המסחר שומר על יציבות דמי השכירות כחלוף שנה, ההגבלות שחווינו ואי הוודאות לגבי העתיד מקשות על ההתאוששות.

•השוק, שטרם שב למצב התעסוקה טרום קורונה, עשוי להצביע על פוטנציאל המשך הצמיחה במשק.